Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga kasacyjna od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oddalającego skargę na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym z dnia 2011-01-18.

Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY W WARSZAWIE ZA POŚREDNICTWEM WSA WE WROCŁAWIU
Sygnatura:
RPO/664200/10/IV/408.7 RZ
Data sprawy:
2011-01-18
Rodzaj sprawy:
skarga kasacyjna do NSA (NSA)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Skarga kasacyjna od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oddalającego skargę na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca zaskarżonemu wyrokowi naruszenie przepisów postępowania sądowoadministracyjnego, które miało istotny wpływ na wynik sprawy, poprzez brak odniesienia się przez Wojewódzki Sąd Administracyjny do istoty skargi, którą stanowi kwestia zawartości normatywnej art. 1 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, co skutkowało oddaleniem skargi, mimo nieprzeprowadzenia przez Sąd pełnej oceny legalności zaskarżonej decyzji administracyjnej. Zdaniem Rzecznika zaistniałe w przedmiotowej sprawie naruszenie przepisów postępowania sądowoadministracyjnego, skutkuje w istocie zamknięciem skarżącym drogi do rozpoznania ich sprawy w pierwszej instancji przez sąd administracyjny. Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o uchylenie w całości zaskarżonego wyroku oraz przekazanie sprawy Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu do ponownego rozpoznania.

 


Data odpowiedzi:
2012-04-05
Opis odpowiedzi:


Skarga kasacyjna uwzględniona (wyrok z dnia 5 kwietnia 2012 r., sygn. akt I OSK 524/11).