Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichZgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej (sygn. akt SK 29/10) z dnia 2011-01-17.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/662011/10/IV/502 RZ
Data sprawy:
2011-01-17
Rodzaj sprawy:
skarga konstytucyjna (SK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
umorzenie postępowania sądowego i TK z powodu wcześniejszej zmiany przepisów, decyzji zgodnie z wnioskiem RPO
Opis sprawy:

Zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej (sygn. akt SK 29/10).

Rzecznik Praw Obywatelskich przedstawił następujące stanowisko: art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych w zakresie, w jakim nakłada na spółdzielnię mieszkaniową obowiązek zawarcia z najemcą mieszkania, które przed nieodpłatnym przejęciem przez tę spółdzielnię było mieszkaniem przedsiębiorstwa państwowego, państwowej osoby prawnej lub państwowej jednostki organizacyjnej, umowy nieodpłatnego przeniesienia własności mieszkania, jest niezgodny z art. 64 Konstytucji RP.

W ocenie Rzecznika przyznanie najemcy mieszkania przedsiębiorstwa państwowego, państwowej osoby prawnej lub państwowej jednostki organizacyjnej, położonego w budynku nieodpłatnie przejętym przez spółdzielnię mieszkaniową, roszczenia o przeniesienie na niego nieodpłatnie prawa własności mieszkania narusza istotę własności, ponieważ pozbawia właściciela podstawowych atrybutów prawa własności - możności swobodnego rozporządzania swym prawem, wyboru ewentualnego nabywcy tego prawa oraz uzyskania ekwiwalentu w zamian za wyzbycie się prawa własności. Ustanowione w zaskarżonym zakresie ograniczenie prawa własności pozostaje ponadto w sprzeczności z konstytucyjną zasadą równej ochrony praw majątkowych. Trybunał Konstytucyjny w swych orzeczeniach kilkakrotnie zwracał uwagę, że własność spółdzielcza nie może być - zgodnie z art. 64 ust. 2 Konstytucji i wyrażoną w nim zasadą równej ochrony dla wszystkich - traktowana jako "gorsza" od własności przysługującej indywidualnym osobom fizycznym.

 


Data odpowiedzi:
2011-01-17
Opis odpowiedzi:
Postępowanie umorzone (postanowienie z dnia 16 maja 2012 r., sygn. akt SK 29/10).