Uprzejmie informujemy, że w związku z pracami technicznymi, w piątek 27 maja od godziny 17:00 do godziny 19.00 nie będzie dostępny serwis Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich. Przepraszamy za utrudnienia.

Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie sytuacji prawnej żołnierzy rannych i poszkodowanych podczas wykonywania obowiązków służbowych w Polskich Kontyngentach Wojskowych z dnia 2011-01-25.

Adresat:
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/664790/11/III/901.3 RZ
Data sprawy:
2011-01-25
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie sytuacji prawnej żołnierzy rannych i poszkodowanych podczas wykonywania obowiązków służbowych w Polskich Kontyngentach Wojskowych.

W listopadzie i grudniu 2010 r. Rzecznik Praw Obywatelskich spotkała się z członkami Zarządu Stowarzyszenia Rannych i Poszkodowanych w Misjach poza Granicami Kraju. Bezpośrednim powodem spotkania były skargi kierowane do Rzecznika przez żołnierzy, którzy doznali obrażeń ciała podczas wykonywania obowiązków służbowych w Polskich Kontyngentach Wojskowych. Dotyczyły one przeciągających się procedur odszkodowawczych związanych z pracą komisji lekarskich oraz przyznawania rent na określony czas. Jako jeden z głównych poruszony został problem przyśpieszenia prac nad przygotowaną przez resort obrony ustawą "o weteranach misji pokojowych i stabilizacyjnych." Podczas spotkań podkreślano trudną sytuację finansową poszkodowanych żołnierzy, zwłaszcza tych, których rehabilitacja może trwać wiele miesięcy, a zakup protez przekracza możliwości finansowe. Przepisy prawa przewidują wprawdzie występowanie o zapomogę, ale poszkodowani korzystają z tej formy pomocy sporadycznie. Powodem tego, poza procedurą formalną, jest samo określenie "zapomoga". Rzecznik proponuje, aby rozszerzyć zapisy ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych i rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród uznaniowych i zapomóg żołnierzom zawodowym o "świadczenia weterana", które byłyby formą pomocy tożsamą z zapomogą i dotyczyłyby wyłącznie żołnierzy - uczestników misji pokojowych. Zmiana ta nie powodowałaby dodatkowych kosztów. Przyjęcie takiego rozwiązania byłoby spełnieniem oczekiwań tej grupy żołnierzy i pozwoliłoby na wykorzystanie w szerszym stopniu znajdujących się w dyspozycji dowódców środków pomocy. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się o poinformowanie o zajętym stanowisku.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2011-05-17
Opis odpowiedzi:
Sekretarz Stanu ds. Społecznych i Profesjonalizacji w Ministerstwie Obrony Narodowej (21.03.2011 r.) poinformował, że procedowany obecnie w Sejmie projekt ustawy o weteranach działań poza granicami państwa przewiduje przyznanie weteranom poszkodowanym stałego "dodatku weterana poszkodowanego". Propozycja zmiany nazwy zapomogi na "świadczenie weterana" została zgłoszona podczas prac w Sejmie posłom Podkomisji Nadzwyczajnej do spraw rządowego projektu ustawy o weteranach, jednak nie uzyskała ona aprobaty posłów. Zagadnienia związane z rehabilitacją oraz protezowaniem żołnierzy poszkodowanych są na bieżąco monitorowane przez Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia, który dokłada wszelkich starań, aby zapewnić dostępność powyższych świadczeń w ramach swoich kompetencji oraz obowiązujących przepisów. Odnosząc się do poruszonego w wystąpieniu Rzecznika problemu "przeciągających się procedur odszkodowawczych związanych z pracą komisji lekarskich oraz przyznawania rent na określony czas" poinformowano w odpowiedzi, iż w opinii Przewodniczącego Centralnej Wojskowej Komisji Lekarskiej komisje wydają orzeczenia bez zbędnej zwłoki. Do Centralnej Wojskowej Komisji Lekarskiej orzekani nie zgłaszali skarg na przewlekłość procesów orzeczniczych dotyczących określenia uszczerbku na zdrowiu.