Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja na rzecz Anny S. i Pawła S. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w Ł., utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w Ł z dnia 2011-01-25.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/642844/10/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2011-01-25
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Kasacja na rzecz Anny S. i Pawła S. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w Ł., utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w Ł.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu wyrokowi rażące i mające istotny wpływ na jego treść naruszenie prawa karnego procesowego, tj. art. 433 § 1 k.p.k. w związku z art. 440 k.p.k. polegające na tym, że Sąd II instancji rozpoznając apelację obrońcy, niezależnie od granic zaskarżenia i podniesionych zarzutów utrzymał w mocy rażąco niesprawiedliwe rozstrzygnięcia Sądu I instancji, które zapadły z obrazą art. 415 § 5 k.p.k., polegającą na orzeczeniu obowiązku naprawienia szkody przez oskarżonych, w sytuacji, gdy o roszczeniu wynikającym z popełnienia przestępstwa, wskazanym w pkt 7 wyroku Sądu I instancji prawomocnie orzeczono w postępowaniu Sądu Okręgowego w Ł., a o roszczeniu wskazanym w pkt 8 wyroku Sądu I instancji w postępowaniu b. Sądu Rejonowego w Ł. Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o uchylenie wyroku Sądu Okręgowego w Ł. w zaskarżonej części oraz utrzymanego w mocy w tym zakresie orzeczenia Sądu I instancji.

 


Data odpowiedzi:
2011-03-14
Opis odpowiedzi:
Kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 17 lutego 2011 r., sygn. akt II KK 20/11).