Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie postępowania mandatowego prowadzonego wobec kierowców popełniających wykroczenie stwierdzone za pomocą odpowiednich urządzeń pomiarowych lub kontrolnych rejestrujących obraz z dnia 2011-02-04.

Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/641494/10/II/209 RZ
Data sprawy:
2011-02-04
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie postępowania mandatowego prowadzonego wobec kierowców popełniających wykroczenie stwierdzone za pomocą odpowiednich urządzeń pomiarowych lub kontrolnych rejestrujących obraz.

W odpowiedzi z dnia 2 sierpnia 2010 r. na wcześniejsze wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich w przedmiotowej sprawie, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji podzielił opinię Rzecznika co do braku spójności pomiędzy przepisami Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia a przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2002 r. w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, w szczególności zaś art. 98 § 4 k.p.s.w. i § 7 ust. 1 i ust. 6 powołanego rozporządzenia. Równocześnie Rzecznik został poinformowany, iż kwestia zasadności ewentualnej nowelizacji wskazanego wyżej aktu wykonawczego zostanie przeanalizowana w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Do tej pory jednak rozporządzenie w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nie zostało znowelizowane. Na stronach internetowych MSWiA, jak również Kancelarii Prezesa Rady Ministrów brak jest informacji, aby w tym zakresie toczyły się prace legislacyjne. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o poinformowanie o wyniku analizy omówionego problemu przeprowadzonej w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz ewentualnie podjętych w tym zakresie pracach legislacyjnych.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: