Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w Z., utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w Ś z dnia 2011-02-02.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/654844/10/II/203.1.16 RZ
Data sprawy:
2011-02-02
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Kasacja od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w Z., utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w Ś.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca zaskarżonemu wyrokowi rażące naruszenie prawa procesowego, to jest art. 433 § 1 k.p.k. (w powiązaniu z art. 109 § 2 k.p.w.), polegające na tym, że Sąd odwoławczy, rozpatrując apelację obwinionego, niezależnie od granic zaskarżenia, podniesionych zarzutów i wpływu uchybienia na treść orzeczenia, nie przekroczył z urzędu granic środka odwoławczego i utrzymał w mocy orzeczenie Sądu pierwszej instancji, które zapadło z naruszeniem prawa procesowego, a mianowicie art. 5 § 1 pkt 9 k.p.w. w związku z art. 17 § 3 k.p.w. (w brzmieniu obowiązującym w dacie orzekania), poprzez ukaranie za popełnienie wykroczenia, pomimo istnienia negatywnej przesłanki procesowej w postaci braku skargi uprawnionego oskarżyciela, co stanowi bezwzględną przyczynę odwoławczą określoną w art. 104 § 1 pkt 7 k.p.w. Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o uchylenie zaskarżonego wyroku Sądu II instancji oraz utrzymanego nim w mocy orzeczenia Sądu I instancji i umorzenie postępowania z powodu braku skargi uprawnionego oskarżyciela.

 


Data odpowiedzi:
2011-03-29
Opis odpowiedzi:
Kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 15 marca 2011 r., sygn. akt V KK 39/11).