Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja na rzecz Jarosława P. od prawomocnego wyroku nakazowego Sądu Rejonowego w N z dnia 2011-02-04.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/643578/10/II/203.1.16 RZ
Data sprawy:
2011-02-04
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Kasacja na rzecz Jarosława P. od prawomocnego wyroku nakazowego Sądu Rejonowego w N.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu wyrokowi rażące naruszenie prawa procesowego, mogące mieć istotny wpływ na jego treść, a mianowicie art. 93 § 2 k.p.w., wskutek bezzasadnego uznania, iż okoliczności czynu przypisanego ukaranemu i jego wina nie budzą wątpliwości, co w konsekwencji doprowadziło do wydania wyroku nakazowego, podczas gdy w świetle dowodów dołączonych do wniosku o ukaranie, zarówno wina, jak i okoliczności czynu zarzucanego obwinionemu budziły poważne wątpliwości, co winno skutkować skierowaniem sprawy do rozpoznania na rozprawie i wyjaśnieniem wszystkich istotnych dla merytorycznego rozstrzygnięcia okoliczności. Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o uchylenie zaskarżonego wyroku nakazowego Sądu Rejonowego w N. i przekazanie niniejszej sprawy temu Sądowi do ponownego rozpoznania.