Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja na rzecz Robertasa U. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w S. utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w S z dnia 2011-02-08.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/630177/09/II/206 RZ
Data sprawy:
2011-02-08
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Kasacja na rzecz Robertasa U. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w S. utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w S.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu wyrokowi rażące i mogące mieć istotny wpływ na jego treść naruszenie prawa karnego procesowego, to jest art. 451 k.p.k. w związku z art. 6 k.p.k., polegające na nierozpoznaniu wniosku tymczasowo aresztowanego oskarżonego o sprowadzenie na rozprawę odwoławczą, w konsekwencji czego postępowanie apelacyjne przeprowadzone zostało bez udziału oskarżonego, który nie korzystał z pomocy obrońcy, co stanowiło naruszenie prawa do obrony na wskazanym wyżej etapie procesu. Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o uchylenie zaskarżonego wyroku Sądu Okręgowego w S. i przekazanie sprawy temu Sądowi do ponownego rozpoznania w postępowaniu odwoławczym.

 


Data odpowiedzi:
2011-02-08
Opis odpowiedzi:
Kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 1.04.2011 r., sygn. akt III KK 31/11).