Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie problemu finansowania utrzymania psów odebranych właścicielom na mocy wyroku sądowego z dnia 2011-02-02.

Adresat:
MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Sygnatura:
RPO/643483/10/XVIII/1003.10 RZ
Data sprawy:
2011-02-02
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Biuro Pełnomocnika Terenowego w Katowicach
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie problemu finansowania utrzymania psów odebranych właścicielom na mocy wyroku sądowego.

Podczas badania sprawy przez Zespół Terenowy Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w Katowicach ustalono, że w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt brak jest przepisów prawnych, regulujących kwestię finansowania pobytu psów odebranych osobom skazanym za czyny wymienione w art. 52 i art. 53 Prawa łowieckiego. Przepisy Prawa łowieckiego ograniczają się wyłącznie do regulacji materii związanych z kłusownictwem i odebraniem nielegalnie trzymanych psów rasy chart lub ich mieszańców. Nie regulują natomiast problematyki utrzymania tych psów po ich odebraniu właścicielom. Rzecznikowi Praw Obywatelskich przedstawione zostało stanowisko w tej sprawie Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Departamentu Leśnictwa Ministerstwa Środowiska. Ministerstwo Środowiska stwierdziło, iż kwestie związane z finansowaniem zabezpieczenia dowodów w sprawie, w tym przepadek zwierzęcia np. na rzecz innego podmiotu, o ile wymagają doprecyzowania regulacji prawnych, to z pewnością nie na gruncie ustawy Prawo łowieckie. Jak wynika natomiast z odpowiedzi Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie jest właściwym w zakresie składania wyjaśnień w omawianej sprawie, a ewentualna regulacja w zakresie finansowania utrzymania psów, wobec których orzeczono przepadek, powinna zostać zamieszczona w ustawie Prawo łowieckie. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o zajęcie stanowiska w zakresie właściwości resortu w tej sprawie, a także w zakresie potrzeby zmiany obowiązującego stanu prawnego, jeśli Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi uzna swoją właściwość.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: