Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Przewodniczącej Podkomisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o rodzinnej opiece zastępczej oraz rządowego projektu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w sprawie zmian przepisów proponowanych w rządowym projekcie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 2011-02-15.

Adresat:
SEJM PODKOMISJA NADZWYCZAJNA DO ROZPATRZENIA POSELSKIEGO PROJEKTU USTAWY O RODZINNEJ OPIECE ZASTĘPCZEJ ORAZ RZĄDOWEGO
Sygnatura:
RPO/637047/09/VII/1106.4 RZ
Data sprawy:
2011-02-15
Rodzaj sprawy:
uwagi RPO do przygotowywanych (zmienianych) aktów prawnych (WL)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Przewodniczącej Podkomisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o rodzinnej opiece zastępczej oraz rządowego projektu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w sprawie zmian przepisów proponowanych w rządowym projekcie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W związku z pełnieniem przez Rzecznika Praw Obywatelskich zadań Krajowego Mechanizmu Prewencji, pracownicy Biura Rzecznika przeprowadzają systematyczne wizytacje m.in. młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii. Duży odsetek podopiecznych stanowią wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych (domów dziecka lub placówek interwencyjnych) oraz rodzin zastępczych. Dyrektorzy młodzieżowych ośrodków wychowawczych i socjoterapii obawiają się zmian proponowanych w rządowym projekcie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (druk nr 3378), przewidujących w art. 579 (3), iż w przypadku gdy sąd na podstawie przepisów o postępowaniu w sprawach nieletnich postanowi o umieszczeniu dziecka objętego instytucjonalną pieczą zastępczą w młodzieżowym ośrodku wychowawczym lub zakładzie poprawczym, postanowienie o umieszczeniu dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej traci moc. Przepisy dotyczące funkcjonowania młodzieżowych ośrodków wychowawczych i socjoterapii nie nakładają na ich dyrektorów obowiązku przejęcia funkcji rodzinnych i opiekuńczych. Potrzeby materialne wychowanków domu dziecka powinna zaspokajać placówka, która otrzymuje na ten cel pieniądze z powiatu. Proponowana zmiana przepisów może być przyczyną trudności związanych z zapewnieniem wychowankowi podstawowego wyposażenia. W ocenie Rzecznika może to prowadzić do niehumanitarnego traktowania dziecka, gdyż niezapewnione zostają mu wówczas najbardziej elementarne warunki bytowe, gwarantujące godne życie. W związku z powyższym Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się o uwzględnienie przedstawionego stanowiska w pracach Komisji.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: