Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja na niekorzyść Mirosława W. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w P., zmieniającego wyrok Sądu Rejonowego w B z dnia 2011-02-03.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/657332/10/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2011-02-03
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Kasacja na niekorzyść Mirosława W. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w P., zmieniającego wyrok Sądu Rejonowego w B.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca zaskarżonemu wyrokowi rażące naruszenie prawa karnego procesowego, mogące mieć istotny wpływ na treść orzeczenia, to jest: 1) art. 452 § 1 k.p.k., poprzez przeprowadzenie, wbrew zakazowi, w postępowaniu odwoławczym postępowania dowodowego co do istoty sprawy, 2) art. 457 § 3 k.p.k. i art. 424 § 1 k.p.k., poprzez sporządzenie uzasadnienia wyroku o charakterze reformatoryjnym w sposób nie odpowiadający standardom wynikającym z tych przepisów, brak wskazania w należytym stopniu, czym kierował się Sąd wydając orzeczenie diametralnie zmieniające zaskarżony wyrok skazujący Sądu I instancji, 3) art. 4 k.p.k., art. 7 k.p.k. i art. 410 k.p.k., poprzez oczywiście błędną i powierzchowną ocenę materiału dowodowego, dokonaną w sposób dowolny, bez uwzględnienia zasad prawidłowego i logicznego rozumowania, w następstwie uwzględnienia okoliczności przemawiających wyłącznie na korzyść oskarżonego. Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o uchylenie zaskarżonego wyroku Sądu Okręgowego w P. i przekazanie sprawy temu sądowi do ponownego rozpoznania w postępowaniu odwoławczym.