Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja na rzecz Zdzisława R. od prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego w E z dnia 2011-02-28.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/660149/10/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2011-02-28
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Kasacja na rzecz Zdzisława R. od prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego w E.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu orzeczeniu rażące naruszenie prawa materialnego, to jest art. 75 § 2 k.k., mające istotny wpływ na treść orzeczenia, poprzez błędne uznanie, że niewykonanie przez skazanego wyroku sądu karnego w zakresie, w jakim, na mocy art. 415 § 1 k.p.k., uwzględnia on powództwo cywilne, stanowi niewykonanie nałożonego "obowiązku", w rozumieniu tego przepisu, co daje podstawę do fakultatywnego zarządzenia wykonania kary. Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o wstrzymanie wykonania kary pozbawienia wolności względem skazanego oraz uchylenie zaskarżonego postanowienia i umorzenie postępowania wykonawczego w przedmiocie zarządzenia wykonania kary pozbawienia wolności wobec skazanego.

 


Data odpowiedzi:
2011-04-27
Opis odpowiedzi:
Kasacja uwzględniona (postanowienie z dnia 1 kwietnia 2011 r., sygn. akt III KK 58/11).