Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja na rzecz Ewy D. i Aliny R. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w B z dnia 2011-03-01.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/666473/11/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2011-03-01
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Kasacja na rzecz Ewy D. i Aliny R. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w B.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu wyrokowi rażące naruszenie prawa materialnego (przepisu Kodeksu karnego), polegające na uznaniu Ewy D. i Aliny R. za winne popełnienia przypisanych im czynów, mimo braku w ich działaniu znamion przestępstwa określonego w przepisie Kodeksu karnego, co miało istotny wpływ na treść zaskarżonego orzeczenia. Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o uchylenie zaskarżonego wyroku i uniewinnienie obu oskarżonych od popełnienia przypisanych im czynów.

 


Data odpowiedzi:
2011-04-15
Opis odpowiedzi:
Kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 1 kwietnia 2011 r., sygn. akt III KK 63/11).