Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja na rzecz Reginy K. od prawomocnego wyroku Sądu Wojewódzkiego w Z. z dnia 26 września 1960 r., utrzymującego w mocy wyrok Sądu Powiatowego w Z. z dnia 2 września 1960 r z dnia 2011-03-04.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/601445/08/II/203.2 RZ
Data sprawy:
2011-03-04
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Kasacja na rzecz Reginy K. od prawomocnego wyroku Sądu Wojewódzkiego w Z. z dnia 26 września 1960 r., utrzymującego w mocy wyrok Sądu Powiatowego w Z. z dnia 2 września 1960 r.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu wyrokowi rażące naruszenie prawa karnego materialnego, to jest art. 133 § 1 k.k. z 1932 r. w związku z art. 4 ustawy z dnia 22 maja 1958 r. o zaostrzeniu odpowiedzialności karnej za chuligaństwo, polegające na przypisaniu oskarżonej popełnienia czynu opisanego w tym przepisie, pomimo braku w jej działaniu znamion tego przestępstwa, co miało istotny wpływ na treść orzeczenia. Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o uchylenie zaskarżonego wyroku Sądu Wojewódzkiego w Z. oraz utrzymanego nim w mocy wyroku Sądu Powiatowego w Z. i uniewinnienie Reginy K. od popełnienia przypisanego jej czynu. W uzasadnieniu kasacji Rzecznik podkreśla, iż zachowanie oskarżonej nie wyczerpywało znamion przypisanego jej przestępstwa, zaś ściganie karne i skazanie miało formę represji na uczestnikach społecznego sprzeciwu wobec działań ówczesnej władzy.