Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja na rzecz Jerzego B. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w W. z września 2006 r z dnia 2011-03-04.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/616930/09/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2011-03-04
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Kasacja na rzecz Jerzego B. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w W. z września 2006 r.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu wyrokowi rażące i mające istotny wpływ na jego treść naruszenie przepisów prawa procesowego, to jest art. 335 § 1 k.p.k. w związku z art. 343 § 7 k.p.k., polegające na uwzględnieniu wniosku prokuratora o wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzenia rozprawy, mimo braku ku temu podstaw, bowiem okoliczności popełnienia czynu budziły wątpliwości, tak co do zakresu odpowiedzialności karnej oskarżonego za ten czyn, jak i właściwej jego prawno-karnej oceny, co winno skutkować skierowaniem sprawy do rozpoznania na rozprawie. Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o uchylenie wyroku Sądu Rejonowego w W. i przekazanie sprawy temu Sądowi do ponownego rozpoznania.