Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja na rzecz Jerzego B. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w W. z grudnia 2006 r z dnia 2011-03-04.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/666723/09/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2011-03-04
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Kasacja na rzecz Jerzego B. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w W. z grudnia 2006 r.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu orzeczeniu: 1) rażące i mające istotny wpływ na jego treść naruszenie przepisów prawa procesowego (art. 335 § 1 k.p.k. w związku z art. 343 § 6 k.p.k.), polegające na skazaniu oskarżonego wyrokiem, bez przeprowadzenia rozprawy i orzeczenie kary roku i trzech miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby trzech lat, kary grzywny, zobowiązania Jerzego B. do naprawienia szkody wyrządzonej przypisanym mu przestępstwem poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonego określonej kwoty w terminie roku i sześciu miesięcy od daty uprawomocnienia się wyroku, wbrew treści wniosku uzgodnionego przez oskarżonego z prokuratorem, 2) rażące i mające istotny wpływ na jego treść naruszenie przepisów prawa procesowego (art. 335 § 1 k.p.k. w związku z art. 343 § 7 k.p.k.), polegające na uwzględnieniu wniosku prokuratora o wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzenia rozprawy, mimo braku ku temu podstaw, bowiem okoliczności popełnienia czynu budziły wątpliwości, tak co do zakresu odpowiedzialności karnej oskarżonego za ten czyn jak i właściwej jego prawno-karnej oceny, co winno skutkować skierowaniem sprawy do rozpoznania na rozprawie. Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o uchylenie zaskarżonego wyroku Sądu Rejonowego w W. i przekazanie sprawy temu sądowi do ponownego rozpoznania.