Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja na rzecz Pawła M. od prawomocnego postanowienia Sądu Apelacyjnego w W., którym utrzymano w mocy postanowienie Sądu Okręgowego w W z dnia 2011-03-09.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/554576/07/II/203.1.15 RZ
Data sprawy:
2011-03-09
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Kasacja na rzecz Pawła M. od prawomocnego postanowienia Sądu Apelacyjnego w W., którym utrzymano w mocy postanowienie Sądu Okręgowego w W.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu orzeczeniu rażące i mające istotny wpływ na jego treść, naruszenie prawa materialnego, to jest art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego - w brzmieniu obowiązującym w dacie orzekania - poprzez wyrażenie błędnego poglądu, że przepis ten zawiera ograniczenie czasu prowadzenia działalności, o której mowa w ustawie, do okresu od 1 stycznia 1944 r. do 31 grudnia 1956 r. Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o uchylenie zaskarżonego postanowienia oraz utrzymanego nim w mocy, w zaskarżonej części, postanowienia Sądu Okręgowego w W. i przekazanie sprawy w tym zakresie do ponownego rozpoznania przez sąd pierwszej instancji.

 


Data odpowiedzi:
2011-05-10
Opis odpowiedzi:
Kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 12.04.2011 r., sygn. akt II KK 53/11).