Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja na rzecz Pawła L. od prawomocnego postanowienia Sądu Okręgowego w L., utrzymującego w mocy postanowienie Sądu Rejonowego w B z dnia 2011-03-11.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/658423/10/II/203 RZ
Data sprawy:
2011-03-11
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Kasacja na rzecz Pawła L. od prawomocnego postanowienia Sądu Okręgowego w L., utrzymującego w mocy postanowienie Sądu Rejonowego w B.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu orzeczeniu rażące i mające istotny wpływ na jego treść, naruszenie prawa karnego materialnego (art. 152 k.k.w.), poprzez wyrażenie przez Sąd II instancji błędnego poglądu prawnego, że niemożliwe jest zaliczenie do łącznego rocznego okresu odroczenia, o którym mowa w art. 152 k.k.w., czasu pomiędzy datą zakończenia poprzednio trwającego odroczenia, a datą wydania postanowienia o dalszym odroczeniu wykonania kary pozbawienia wolności, w sytuacji gdy wniosek o kolejne odroczenie został złożony przez skazanego przed zakończeniem wcześniej udzielonego okresu odroczenia, co skutkowało niezasadnym utrzymaniem w mocy postanowienia Sądu I instancji o umorzeniu postępowania w przedmiocie zawieszenia wykonania kary 2 lat pozbawienia wolności orzeczonej w innej sprawie. Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o uchylenie zaskarżonego postanowienia Sądu Okręgowego w L. oraz utrzymanego nim w mocy orzeczenia Sądu I instancji i przekazanie sprawy Sądowi Rejonowemu w B. do ponownego rozpoznania.