Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie świadczenia socjalnego dla funkcjonariuszy Służby Celnej w postaci przejazdu pociągiem "Inter Regio" na koszt urzędu z dnia 2011-03-14.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/647252/10/III/906.3 RZ
Data sprawy:
2011-03-14
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
umorzenie postępowania sądowego i TK z powodu wcześniejszej zmiany przepisów, decyzji zgodnie z wnioskiem RPO
Opis sprawy:

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie świadczenia socjalnego dla funkcjonariuszy Służby Celnej w postaci przejazdu pociągiem "Inter Regio" na koszt urzędu.

Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o stwierdzenie niezgodności § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie świadczeń socjalnych funkcjonariuszy celnych i członków ich rodzin w części zawierającej słowa "Inter Regio" z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej oraz z art. 32 i art. 92 ust. 1 Konstytucji RP.

Do Rzecznika Praw Obywatelskich kierowane są skargi funkcjonariuszy celnych dotyczące świadczenia socjalnego w postaci przejazdu raz w roku pociągiem na koszt urzędu. Zastrzeżenia skarżących budzi to, że świadczenie powyższe przysługuje wyłącznie wówczas, gdy przejazd odbywa się pociągami "Inter Regio". Przejazd środkami transportu innych przewoźników kolejowych nie stanowi natomiast podstawy do wypłaty tego świadczenia.

Zdaniem Rzecznika przepis § 3 ust. 1 rozporządzenia w zakwestionowanym zakresie został wydany z przekroczeniem granic upoważnienia ustawowego, zawartego w art. 135 ust. 2 ustawy o Służbie Celnej. Zaskarżony przepis rozporządzenia narusza także, w ocenie Rzecznika, zasadę równości wobec prawa, z której wynika nakaz jednakowego traktowania podmiotów prawa w obrębie określonej kategorii. Przyjęte zróżnicowanie zostało wprowadzone na podstawie całkowicie dowolnego kryterium nazwy handlowej segmentu kolejowych usług przewozów pasażerskich realizowanych przez jednego z przewoźników. Prawodawca powinien przez wzgląd na zasadę równości w sposób równy traktować nie tylko beneficjentów świadczenia socjalnego, ale także wszystkie podmioty gospodarcze świadczące kolejowe usługi w zakresie przewozów pasażerskich.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2012-05-08
Opis odpowiedzi:
Rzecznik Praw Obywatelskich pismem z dnia 12 kwietnia 2012 r. cofa wniosek o stwierdzenie niezgodności § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie świadczeń socjalnych funkcjonariuszy celnych i członków ich rodzin w części zawierającej słowa ?Inter Regio" z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej oraz z art. 32 i art. 92 ust. 1 Konstytucji RP oraz wnosi o umorzenie postępowania stosownie do treści art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. W toku postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym zakwestionowana regulacja utraciła moc obowiązującą. Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń socjalnych funkcjonariuszy celnych i członków ich rodzin (Dz. U. poz. 197) § 3 otrzymał nowe brzmienie. Na podstawie zmienionego brzmienia § 3 rozporządzenia funkcjonariusze mogą ubiegać się o zwrot kosztów przejazdu środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego lub autobusowego, bez obowiązku korzystania z usług ściśle określonego przewoźnika. Przyjęcie takiej regulacji prawnej jest zgodne z oczekiwaniami Rzecznika Praw Obywatelskich.
Postępowanie umorzone (postanowienie z dnia 8 maja 2012 r., sygn. akt U 1/11) na skutek cofnięcia wniosku.