Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja na rzecz Mariusza N. od prawomocnego postanowienia Sądu Okręgowego w L., utrzymującego w mocy postanowienie Sądu Rejonowego w L z dnia 2011-03-17.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/655053/10/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2011-03-17
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Kasacja na rzecz Mariusza N. od prawomocnego postanowienia Sądu Okręgowego w L., utrzymującego w mocy postanowienie Sądu Rejonowego w L.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu postanowieniu rażące i mające istotny wpływ na treść tego orzeczenia naruszenie art. 433 § 1 k.p.k. w związku z art. 440 k.p.k., polegające na tym, że rozpoznając zażalenie skazanego na postanowienie o zarządzeniu wykonania kary pozbawienia wolności, zapadłe na podstawie art. 75 § 1 k.k., Sąd II instancji nie wyszedł poza granice środka odwoławczego i utrzymał w mocy rażąco niesprawiedliwe orzeczenie Sądu meriti, które zapadło z obrazą art. 366 § 1 k.p.k. i art. 7 k.p.k. w następstwie dowolnego przyjęcia, że czyn przypisany skazanemu w wyroku Sądu Okręgowego w L. z maja 2007 r. zmieniającym wyrok Sądu Rejonowego w L. z lutego 2006 r., popełniony został w okresie próby orzeczonej w związku ze skazaniem w innej sprawie tegoż Sądu, podczas gdy okoliczność ta nie znajdowała oparcia w materiale dowodowym sprawy i wymagała wyjaśnienia, przez co w konsekwencji doszło do bezzasadnego zarządzenia wykonania kary. Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o uchylenie zaskarżonego postanowienia i utrzymanego nim w mocy orzeczenia Sądu I instancji oraz umorzenie postępowania w przedmiocie zarządzenia wykonania kary pozbawienia wolności, na podstawie art. 15 § 1 k.k.w., z powodu upływu 6 miesięcy od zakończenia okresu próby.