Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja na niekorzyść Stefana N. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego z dnia 2011-03-17.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/661781/10/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2011-03-17
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Kasacja na niekorzyść Stefana N. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu orzeczeniu rażące naruszenie prawa procesowego mające istotny wpływ na jego treść, to jest art. 7 k.p.k., art. 410 k.p.k., art. 457 § 3 k.p.k. i art. 424 k.p.k., polegające na tym, że orzekając odmiennie co do istoty sprawy i uniewinniając oskarżonego od przypisanego mu przez Sąd I instancji czynu, Sąd odwoławczy dokonał dowolnej, sprzecznej z zasadami wiedzy i doświadczenia życiowego analizy materiału dowodowego sprawy, która zarazem nie uwzględniała całokształtu tego materiału, a następnie przedstawiając motywy swego stanowiska w uzasadnieniu orzeczenia, wyraził to w sposób nie spełniający elementarnych wymogów, co w praktyce uniemożliwia dokonanie kontroli prawidłowości rozstrzygnięcia. Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o uchylenie zaskarżonego postanowienia i utrzymanego nim w mocy orzeczenia Sądu I instancji oraz umorzenie postępowania w przedmiocie zarządzenia wykonania kary pozbawienia wolności, na podstawie art. 15 § 1 k.k.w., z powodu upływu 6 miesięcy od zakończenia okresu próby.