Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Skarbu Państwa w sprawie przewlekłości postępowań prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2011-03-22.

Adresat:
MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA
Sygnatura:
RPO/585661/08/IV/406 RZ
Data sprawy:
2011-03-22
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Skarbu Państwa w sprawie przewlekłości postępowań prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Do Rzecznika w dalszym ciągu napływa wiele skarg na przewlekłość postępowań prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Rzecznik Praw Obywatelskich już w 2008 roku wystąpił z pismem do Prezesa Rady Ministrów wskazując na rozważenie potrzeby podjęcia stosownych działań legislacyjnych i organizacyjnych, zapobiegających nadmiernej przewlekłości postępowań administracyjnych. W odpowiedzi udzielonej w imieniu Prezesa Rady Ministrów, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zobowiązał się podjąć odpowiednie działania. Niestety, jak wynika z informacji przekazywanych Rzecznikowi przez urzędy wojewódzkie, działania te nie przyniosły oczekiwanego rezultatu. W odpowiedzi na wystąpienie w tej sprawie, skierowane do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w dniu 20 stycznia 2011 r., Rzecznik otrzymał informację, że Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów miał zwrócić się m.in. do Ministra Skarbu Państwa o rozważenie możliwości podjęcia działań legislacyjnych oraz organizacyjno - kadrowych w celu przyspieszenia postępowań reprywatyzacyjnych. W związku z powyższym Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się o poinformowanie o podjętych działaniach usprawniających postępowania pozostające we właściwości Ministerstwa Skarbu Państwa.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2011-05-10
Opis odpowiedzi:
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa (07.04.2011 r.) poinformował, że Ministerstwo Skarbu Państwa realizując zadania określone w ustawie z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej skutecznie wdrożyło ogólnokrajowy system informatyczny (SIR) obsługujący rejestry wojewódzkie i rejestr centralny, umożliwiający wypłatę rekompensat osobom uprawnionym w następnym miesiącu po przekazaniu danych do rejestru centralnego przez urząd wojewódzki. Aktualnie prowadzone są prace nad rozbudową i optymalizacją funkcjonowania systemu, mające na celu m.in. uproszczenie procesu rejestracji danych w urzędach wojewódzkich. Zwiększono także, w latach 2009-2011, liczbę pracowników prowadzących postępowania w urzędach wojewódzkich. Nadal jednak jest to liczba niewystarczająca w stosunku do potrzeb wynikających z liczby wniosków oczekujących na rozpatrzenie.