Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie problemów występujących z ustaleniem po stronie zarządcy prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane z dnia 2011-03-22.

Adresat:
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Sygnatura:
RPO/659942/10/IV/502.4 RZ
Data sprawy:
2011-03-22
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie problemów występujących z ustaleniem po stronie zarządcy prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Na tle skarg wpływających do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich ujawnił się problem dotyczący wykładni art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, który powoduje trudności z jednoznacznym ustaleniem przez organy administracji architektoniczno - budowlanej, czy podmiot występujący w procesie inwestycyjnym o wydanie pozwolenia na budowę posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Omawiany przepis wśród tytułów uprawniających do dysponowania nieruchomością na cele budowlane wymienia także zarząd. Wykładnia historyczna tego przepisu wskazuje, że celem ustawodawcy nie było przyznanie każdemu zarządcy uprawnień do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, a przez to nadanie art. 3 pkt 11 Prawa budowlanego treści niezgodnej z konstytucyjną ochroną prawa własności, tylko uwzględnienie uprawnień, jakie posiadały w przeszłości jednostki organizacyjne gminy i Skarbu Państwa względem nieruchomości znajdujących się w ich zarządzie. Obecnie jednak pozostawienie art. 3 pkt 11 Prawa budowlanego w dotychczasowym brzmieniu, nie znajduje uzasadnienia. Doprecyzowania wymaga zawarta w tym przepisie definicja "prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane". Kolejny problem dotyczy ustalenia prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w sytuacji, gdy z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę występuje spółdzielnia mieszkaniowa zarządzająca nieruchomością wspólną na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych. Koniecznym wydaje się jednoznaczne uregulowanie zakresu zarządu, jaki powierzony został spółdzielni mieszkaniowej na podstawie tego przepisu. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o przedstawienie stanowiska w opisanej sprawie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: