Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichZgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Piotra Z. (sygn. akt SK 2/11) z dnia 2011-03-23.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/665846/11/II/211 RZ
Data sprawy:
2011-03-23
Rodzaj sprawy:
skarga konstytucyjna (SK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Piotra Z. (sygn. akt SK 2/11).

Rzecznik Praw Obywatelskich przedstawia następujące stanowisko: art. 632 pkt 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego w zakresie, w jakim w przypadku uznania przez sąd żądania osoby prawomocnie uniewinnionej, domagającej się zasądzenia odszkodowania za poniesioną szkodę oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę z tytułu niewątpliwie niesłusznego aresztowania, nie daje podstaw do przyznania zwrotu kosztów procesu związanych z ustanowieniem pełnomocnika, jest niezgodny z art. 41 ust. 5 w związku z art. 2 Konstytucji RP.

W ocenie Rzecznika, w zakresie objętym skargą konstytucyjną w przepisie art. 632 pkt 2 k.p.k. występuje pominięcie legislacyjne. Skoro bowiem przepis ten reguluje wszystkie sytuacje, kiedy w sprawach z oskarżenia publicznego Skarb Państwa ponosi koszty obrony z wyboru w przypadku uniewinnienia oskarżonego lub umorzenia postępowania, to z wymogów konstytucyjnych, w tym w szczególności art. 41 ust. 5 oraz art. 2 Konstytucji wynika, że zakresem regulacji powinien on objąć także prowadzone na podstawie Kodeksu postępowania karnego postępowanie w przedmiocie odszkodowania za niewątpliwie niesłuszne tymczasowe aresztowanie.