Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przewlekłości postępowań dotyczących ustalania prawa do rekompensaty na podstawie ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2011-03-31.

Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/585661/08/IV/406 RZ
Data sprawy:
2011-03-31
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przewlekłości postępowań dotyczących ustalania prawa do rekompensaty na podstawie ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

W dniu 20 stycznia 2011 r. Rzecznik Praw Obywatelskich zwróciła się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przewlekłości postępowań dotyczących ustalania prawa do rekompensaty na podstawie ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej. W odpowiedzi na to wystąpienie, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji stwierdził, że poruszony problem leży wyłącznie w kompetencji Ministra Skarbu Państwa, jako organu wyższego stopnia w stosunku do wojewodów w sprawach potwierdzenia prawa do rekompensaty. Rzecznik Praw Obywatelskich nie zgadza się jednak z tym stanowiskiem i podkreśla, że w ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej wskazano, że to właśnie do kompetencji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji należy między innymi organizacja urzędów administracji, w tym przypadku urzędów wojewódzkich, które bezpośrednio zajmują się postępowaniami administracyjnymi dotyczącymi ustalania prawa do rekompensaty na podstawie ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z powyższym Rzecznik ponownie prosi o ustosunkowanie się do kwestii poruszonych w wystąpieniu z dnia 20 stycznia 2011 r. w zakresie reorganizacji pracy urzędów wojewódzkich oraz o poinformowanie, jakiego rodzaju działania organizacyjne podjęto w celu wyeliminowania zjawiska nadmiernej przewlekłości postępowań i jakie rezultaty przyniosły te działania.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: