Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich



Kasacja na rzecz Leszka K. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w G. utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w W z dnia 2011-03-29.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/644154/10/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2011-03-29
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Kasacja na rzecz Leszka K. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w G. utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w W.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu wyrokowi rażące naruszenie prawa procesowego, to jest art. 14 § 1 k.p.k. w powiązaniu z art. 8 k.p.w., polegające na wyrażeniu błędnego poglądu prawnego, że w realiach niniejszej sprawy nie stanowi naruszenia zasady skargowości przypisanie obwinionemu o wykroczenie polegające na przekroczeniu dopuszczalnej prędkości, popełnienia wykroczenia polegającego na niewskazaniu na żądanie funkcjonariusza Straży Miejskiej, kto kierował pojazdem w chwili stwierdzenia przekroczenia, bowiem wniosek o ukaranie jest ze swej istoty uproszczoną formą skargi uprawnionego oskarżyciela i w przeciwieństwie do aktu oskarżenia nie zawiera on, poza określeniem znamion czynu zarzucanego obwinionemu, opisu zdarzenia mu zarzucanego, a nadto we wniosku o ukaranie w tej sprawie w wykazie dowodów wymieniono dokumenty potwierdzające fakt odmowy podania pełnych danych sprawcy wykroczenia, które uzasadniają tezę, że wniosek o ukaranie obwinionego w takiej sytuacji procesowej obejmował swoim zakresem zdarzenie polegające na odmowie podania pełnych danych sprawcy czynu, co w efekcie doprowadziło do niezasadnego utrzymania w mocy zaskarżonego orzeczenia Sądu Rejonowego obarczonego bezwzględną przyczyną odwoławczą opisaną art. 104 § 1 pkt 7 k.p.w. Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o uchylenie zaskarżonego wyroku oraz utrzymanego nim w mocy orzeczenia Sądu I instancji i umorzenie postępowania - na podstawie art. 5 § 1 pkt 4 k.p.w. w związku z art. 45 § 1 k.w. - z powodu przedawnienia orzekania.