Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskichkasacja na niekorzyść Ireneusza D. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w R., uchylającego wyrok Sądu Rejonowego w S z dnia 2010-12-06.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/653884/10/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2010-12-06
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

kasacja na niekorzyść Ireneusza D. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w R., uchylającego wyrok Sądu Rejonowego w S.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu wyrokowi rażące i mające istotny wpływ na jego treść naruszenie prawa karnego procesowego, to jest art. 17 § 1 pkt 7 k.p.k, w następstwie wyrażenia błędnego poglądu, w realiach przedmiotowej sprawy, że prawomocne postanowienie Prokuratury Rejonowej w S. o umorzeniu śledztwa - na podstawie art. 17 § 1 pkt 1 k.p.k., wobec braku danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia czynu zabronionego, tworzy stan powagi rzeczy zakończonej i w konsekwencji stanowi podstawę umorzenia postępowania przeciwko Ireneuszowi D. Rzecznik wnosi o uchylenie wyroku Sądu Okręgowego w R. i przekazanie sprawy temu Sądowi do ponownego rozpoznania w postępowaniu odwoławczym.

 


Data odpowiedzi:
2011-04-21
Opis odpowiedzi:
Kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 2 marca 2011 r., sygn. akt IV KK 399/10).