Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja na rzecz Pawła B. od prawomocnego wyroku zaocznego Sądu Rejonowego w S z dnia 2011-04-19.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/661021/10/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2011-04-19
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Kasacja na rzecz Pawła B. od prawomocnego wyroku zaocznego Sądu Rejonowego w S.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu wyrokowi rażące i mogące mieć istotny wpływ na jego treść naruszenie prawa karnego procesowego, tj. art. 479 § 1 k.p.k., art. 139 § 1 k.p.k. i art. 6 k.p.k., poprzez przeprowadzenie postępowania sądowego pod nieobecność oskarżonego i wydanie wyroku zaocznego, mimo, iż nie zostało mu prawidłowo doręczone wezwanie na rozprawę, co naruszyło jego prawo do obrony. Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o uchylenie zaskarżonego wyroku Sądu Rejonowego i przekazanie sprawy temu Sądowi do ponownego rozpoznania.

 


Data odpowiedzi:
2011-07-21
Opis odpowiedzi:

Kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 21 lipca 2011 r., sygn. akt III KK 126/11).