Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja na niekorzyść Elżbiety I. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego uchylającego wyrok Sądu Rejonowego i umarzającego postępowanie karne z dnia 2011-04-22.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/670775/11/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2011-04-22
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Kasacja na niekorzyść Elżbiety I. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego uchylającego wyrok Sądu Rejonowego i umarzającego postępowanie karne.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu wyrokowi rażące i mogące mieć istotny wpływ na jego treść naruszenie prawa karnego procesowego, a mianowicie art. 17 § 1 pkt 9 k.p.k. w związku z art. 330 § 2 k.p.k., polegające na wyrażeniu błędnego poglądu prawnego, iż warunkiem koniecznym do wniesienia przez pokrzywdzonego subsydiarnego aktu oskarżenia jest wykorzystanie przez niego uprawnienia przewidzianego w art. 306 § 1 k.p.k. również w stosunku do ponownego postanowienia prokuratora o odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego lub ponownego postanowienia o umorzeniu tego postępowania, wydane w warunkach, o których mówi art. 330 § 2 k.p.k., podczas gdy prawidłowa analiza treści przepisu art. 330 § 2 k.p.k. prowadzi do wniosku, iż wymóg taki nie wynika z tego przepisu. Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy Sądowi Okręgowemu do ponownego rozpoznania w postępowaniu odwoławczym.

 


Data odpowiedzi:
2011-11-09
Opis odpowiedzi:

Kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 9 listopada 2011 r., sygn. akt III KK 134/11).