Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja na rzecz Grzegorza A. od prawomocnego wyroku nakazowego Sądu Rejonowego w B z dnia 2011-04-28.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/658411/10/II/203.2 RZ
Data sprawy:
2011-04-28
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Kasacja na rzecz Grzegorza A. od prawomocnego wyroku nakazowego Sądu Rejonowego w B.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu wyrokowi rażące naruszenie prawa procesowego, mogące mieć istotny wpływ na jego treść, to jest art. 93 § 2 k.p.w., wskutek bezzasadnego uznania, iż okoliczności czynu przypisanego ukaranemu i jego wina nie budzą wątpliwości, co w konsekwencji doprowadziło do wydania wyroku nakazowego, podczas gdy w świetle dowodów dołączonych do wniosku o ukaranie, zarówno wina jak i okoliczności czynu zarzucanego obwinionemu budziły poważne wątpliwości, co winno skutkować skierowaniem sprawy do rozpoznania na rozprawie i wyjaśnieniem wszystkich istotnych dla merytorycznego rozstrzygnięcia okoliczności. Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o uchylenie zaskarżonego wyroku Sądu Rejonowego i umorzenie postępowania przeciwko obwinionemu - na podstawie art. 5 § 1 pkt 4 k.p.w. w związku z art. 45 § 1 k.w. - z powodu ustania karalności zarzucanego mu wykroczenia.

 


Data odpowiedzi:
2011-07-21
Opis odpowiedzi:

Kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 21 lipca 2011 r., sygn. akt III KK 144/11).