Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja na rzecz Mariusza B. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w P z dnia 2011-05-18.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/638603/10/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2011-05-18
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Kasacja na rzecz Mariusza B. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w P.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu wyrokowi rażące naruszenie prawa karnego procesowego, mające istotny wpływ na jego treść, to jest art. 387 § 2 k.p.k., polegające na zawarciu w treści wyroku skazującego Mariusza B. odmiennego rozstrzygnięcia o karze grzywny niż to, które zostało uzgodnione w toku rozprawy głównej, co w konsekwencji doprowadziło do naruszenia prawa materialnego, to jest art. 71 § 1 k.k., poprzez orzeczenie kary grzywny w wysokości 200 stawek dziennych w sytuacji, gdy w dacie orzekania, zawieszając wykonanie kary pozbawienia wolności, Sąd mógł orzec grzywnę w wysokości do 180 stawek dziennych. Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o uchylenie zaskarżonego wyroku Sądu Rejonowego w P. w części dotyczącej Mariusza B. i przekazanie sprawy w tym zakresie do ponownego rozpoznania temu sądowi.