Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja na rzecz Stefana K. i Huberta S. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w S z dnia 2011-05-31.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/671659/11/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2011-05-31
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Kasacja na rzecz Stefana K. i Huberta S. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w S.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu wyrokowi rażące i mające istotny wpływ na jego treść naruszenie prawa procesowego, to jest art. 343 § 7 k.p.k. w związku z art. 335 § 1 k.p.k., polegające na skazaniu Stefana K. i Huberta S. bez przeprowadzenia rozprawy i wymierzenie im uzgodnionych kar, pomimo tego, że wniosek prokuratora, o którym mowa w art. 335 § 1 k.p.k., w formie w jakiej został złożony, nie mógł zostać uwzględniony w zakresie proponowanego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, bowiem orzeczenie takiego środka karnego bez określenia, jakiego rodzaju działalności gospodarczej ten zakaz ma dotyczyć stanowi naruszenie prawa karnego materialnego, to jest art. 39 pkt. 2 k.k. w związku z art. 41 § 2 k.k.

W uzasadnieniu kasacji Rzecznik podkreśla, iż art. 41 § 2 k.k. przewiduje możliwość orzeczenia przez sąd środka karnego w postaci zakazu prowadzenia określonej działalności gospodarczej, jeżeli sprawca został skazany za przestępstwo popełnione w związku z prowadzeniem takiej działalności gospodarczej i dalsze jej prowadzenie zagraża istotnym dobrom chronionym prawem. Zatem tylko takiej działalności gospodarczej można zakazać, w związku z której prowadzeniem popełniono przestępstwo i tylko wtedy, gdy dalsze jej prowadzenie zagraża istotnym dobrom chronionym prawem. Ustawa bowiem stawia wymóg, aby orzeczony zakaz dotyczył określonego rodzaju działalności przez co należy rozumieć, że działalność ta powinna zostać określona w treści orzeczenia tak, by rodzaj wymierzonej w ten sposób dolegliwości był wskazany w sposób precyzyjny. Rzecznik wnosi o uchylenie wyroku Sądu Rejonowego w S. w zaskarżonej części i przekazanie sprawy temu Sądowi w tym zakresie do ponownego rozpoznania.

 


Data odpowiedzi:
2011-07-21
Opis odpowiedzi:

Kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 21 lipca 2011 r., sygn. akt III KK 169/11).