Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie stanu przestrzegania praw obywatelskich oraz warunków służby i szkolenia, a także najistotniejszych problemów funkcjonariuszy Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, związanych z wykonywaniem zadań służbowych z dnia 2011-05-30.

Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/671957/11/III/904 RZ
Data sprawy:
2011-05-30
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie stanu przestrzegania praw obywatelskich oraz warunków służby i szkolenia, a także najistotniejszych problemów funkcjonariuszy Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, związanych z wykonywaniem zadań służbowych.

W dniach 13-15 kwietnia 2011 r. Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich wizytował razem ze współpracownikami Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej celem sprawdzenia stanu przestrzegania praw obywatelskich oraz zapoznania się z warunkami służby i szkolenia, a także najistotniejszymi problemami z jakimi funkcjonariusze borykają się w czasie wykonywania zadań służbowych. Wśród problemów poruszonych przez funkcjonariuszy znalazła się między innymi potrzeba budowy nowego obiektu dla jednej z Placówek Straży Granicznej, bowiem obecnie zajmowany budynek nie zabezpiecza w pełni potrzeb oraz nie spełnia określonych wymogów. Dotyczy to w szczególności warunków socjalnych, ilości pomieszczeń oraz ich wyposażenia. Ma to istotne znaczenie z uwagi na położenie placówki, warunki terenowe oraz fakt, że funkcjonariusze pełnią służbę w systemie zmianowym, a do miejsca pełnienia służby dojeżdżają z pobliskich miejscowości. Ponadto warunki pełnienia służby w tej Placówce są zdecydowanie niekorzystne w porównaniu z sąsiednimi Placówkami, które po przeprowadzonych przebudowach i remontach oraz dostarczeniu specjalistycznego wyposażenia spełniają wszystkie wymagania stawiane w tym zakresie przez Unię Europejską. Drugim problemem jest sprawa umundurowania funkcjonariuszy, którzy wskazywali na trudności w otrzymaniu munduru i braku odpowiednich rozmiarów umundurowania. Rzecznik zwraca się o poinformowanie o zajętym stanowisku wobec przedstawionych problemów.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2011-06-28
Opis odpowiedzi:
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji (16.06.2011 r.) poinformował, że postulowana budowa nowej Placówki Straży Granicznej jest planowana do realizacji w najbliższych latach. W odniesieniu do kwestii umundurowania wyjaśnił, że funkcjonariusze Straży Granicznej w związku ze służbą w formacji, otrzymują bezpłatnie umundurowanie zasadnicze, tj. wyjściowe i polowe. Redukcja wydatków budżetowych w latach 2009-2010 skutkowała ograniczeniem wyposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej w przedmioty umundurowania. Oprócz umundurowania zasadniczego, funkcjonariusze mogą otrzymać umundurowanie dodatkowe i specjalistyczne oraz wyposażenie specjalne, których normy określono w zarządzeniach Komendanta Głównego Straży Granicznej. Wydawanie funkcjonariuszom Straży Granicznej umundurowania według norm zawartych w ww. zarządzeniach, ma charakter fakultatywny. Zakupy umundurowania realizowane są w przypadku posiadanych dodatkowych środków finansowych, jednakże dopiero po zakupie umundurowania podstawowego. Za przedmioty umundurowania niewydane w naturze, funkcjonariusze Straży Granicznej otrzymują równoważnik pieniężny, w ramach którego mogą zakupić we własnym zakresie przedmioty umundurowania, które uległy zniszczeniu bądź utraciły swoje właściwości użytkowe.