Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga kasacyjna od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oddalającego skargę Rzecznika Praw Obywatelskich na niektóre postanowienia uchwał Rady Miasta K. w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej K z dnia 2011-04-26.

Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY W WARSZAWIE ZA POŚREDNICTWEM WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W KRAKOWIE
Sygnatura:
RPO/599813/08/IV/501.2 RZ
Data sprawy:
2011-04-26
Rodzaj sprawy:
skarga kasacyjna do NSA (NSA)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Skarga kasacyjna od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oddalającego skargę Rzecznika Praw Obywatelskich na niektóre postanowienia uchwał Rady Miasta K. w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej K.

Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o uchylenie zaskarżonego wyroku w całości, rozpoznanie skargi i stwierdzenie nieważności zaskarżonych postanowień, względnie o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu. W zaskarżonych postanowieniach wprowadzono dodatkowy, nieprzewidziany w ustawie o ochronie praw lokatorów, warunek, od jakiego zależeć ma uzyskanie pomocy mieszkaniowej ze strony gminy przez gospodarstwa domowe o niskich dochodach. Z postanowień tych wynika, że wnioski osób, które zamieszkują w lokalu, w stosunku do którego istnieje zadłużenie w wysokości przekraczającej jeden pełny okres płatności, nie podlegają weryfikacji. Wprowadzonego kryterium zadłużenia czynszowego, które pozbawia określone grupy osób możliwości ubiegania się o najem lokalu komunalnego nie można zaakceptować w świetle konstytucyjnej zasady sprawiedliwości społecznej (art. 2 Konstytucji). Naruszona została też zasada równości (art. 32 ust. 1 Konstytucji), jak i zakaz dyskryminacji obywateli (art. 32 ust. 2 Konstytucji). Podmioty podobne z uwagi na cechy relewantne jakimi są niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe i niski dochód, zostały postawione w innej sytuacji prawnej, gdyż niektórym z tych podmiotów odebrano możliwość ubiegania się o najem z mieszkaniowego zasobu gminy. Niezgodność wyroku z art. 7 Konstytucji wynika z faktu, iż Sąd nie dostrzegł, że zaskarżone postanowienia uchwał wydane zostały z przekroczeniem ustawowego upoważnienia do ich wydania, a tym samym, że Rada Miasta K. nie działała w tym zakresie na podstawie i w granicach obowiązującego prawa.

 


Data odpowiedzi:
2011-09-29
Opis odpowiedzi:Skarga kasacyjna uwzględniona (wyrok z dnia 29 września 2011 r., sygn. akt I OSK 1126/11).