Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na niektóre postanowienia Załącznika do uchwały Nr XXXIII/184/2009 Rady Gminy E. z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy E z dnia 2011-03-03.

Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W OLSZTYNIE ZA POŚREDNICTWEM RADY GMINY ELBLĄG
Sygnatura:
RPO/610004/09/IV/518.2 RZ
Data sprawy:
2011-03-03
Rodzaj sprawy:
skarga do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych (WSA)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na niektóre postanowienia Załącznika do uchwały Nr XXXIII/184/2009 Rady Gminy E. z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy E.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca zaskarżonym postanowieniom naruszenie art. 4 ust. 1 i 2 oraz art. 21 ust. l pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, art. 32 ust. 1 i art. 2 Konstytucji RP, oraz wnosi o stwierdzenie ich nieważności.

Zaskarżone postanowienia Załącznika do uchwały uzależniają możliwość zawarcia umowy najmu lokalu komunalnego i lokalu socjalnego z zasobu mieszkaniowego Gminy E. od przesłanki zameldowania i zamieszkiwania na terenie Gminy E. Wnioski o wynajem mieszkania (lokalu socjalnego) pochodzące od osób, które przesłanek tych nie spełniają, są pozostawiane bez rozpatrzenia. Tymczasem ustawa o samorządzie gminnym stanowi jednoznacznie, że członkami wspólnoty gminnej są osoby ją zamieszkujące, a nie osoby zameldowane na jej terenie. Podobnie ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego nie wiąże możliwości uzyskania mieszkania z zasobów mieszkaniowych gminy z przesłanką zameldowania na terenie gminy, której spełnienie uprawniałoby obywatela do ubiegania się o lokal komunalny. W ocenie Rzecznika kwestionowane przepisy naruszają zasadę równości wynikającą z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP, a także zasadę sprawiedliwości społecznej określoną w art. 2 Konstytucji RP, która wymaga, aby zróżnicowanie prawne poszczególnych podmiotów pozostawało w odpowiedniej relacji do różnic w sytuacji tych podmiotów.

Pismem z dnia 27 kwietnia 2011 r. Rzecznik Praw Obywatelskich cofnęła skargę i wniosła o umorzenie postępowania w sprawie. Uchwałą Rady Gminy E. z dnia 31 marca 2011 r. Nr VI/30/2011 w sprawie zmiany zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy E. dokonano zmiany treści § 2 pkt 3 zaskarżonej uchwały. Zgodnie z dokonaną zmianą obecnie mieszkańcem gminy jest osoba stale zamieszkała na terenie Gminy E. Okoliczność posiadania bądź nie, stałego zameldowania na terenie Gminy nie decyduje już więc obecnie o możliwości skorzystania z pomocy mieszkaniowej Gminy E. Tym samym, niezgodność z prawem zaskarżonych przez Rzecznika postanowień uchwały została - już po wniesieniu skargi przez Rzecznika - usunięta, a więc skarga Rzecznika stała się bezprzedmiotowa.

 


Data odpowiedzi:
2011-05-26
Opis odpowiedzi:


Postępowanie umorzone (postanowienie z dnia 20 maja 2011 r., sygn. akt II SA/Ol 258/11) z powodu zmiany uchwały przez Radę Gminy, w sposób uwzględniający skargę RPO.