Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na § 2 ust. 2 pkt 7 Statutu Miejskiej Jednostki Obsługi Gospodarczej, stanowiącego załącznik do uchwały Rady Miasta S. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej "Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej" z dnia 2011-04-28.

Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY ZA POŚREDNICTWEM RADY MIASTA SZCZECINA
Sygnatura:
RPO/662035/10/V/1001.1 RZ
Data sprawy:
2011-04-28
Rodzaj sprawy:
skarga do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych (WSA)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
umorzenie postępowania sądowego i TK z powodu wcześniejszej zmiany przepisów, decyzji zgodnie z wnioskiem RPO
Opis sprawy:

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na § 2 ust. 2 pkt 7 Statutu Miejskiej Jednostki Obsługi Gospodarczej, stanowiącego załącznik do uchwały Rady Miasta S. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej "Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej".

Zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 7 Statutu, Miejskiej Jednostce Obsługi Gospodarczej powierzono wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem strefy płatnego parkowania, w tym pobieranie należnych opłat. Stosownie do art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy o drogach publicznych, korzystający z dróg publicznych są obowiązani do ponoszenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania. Opłaty te pobiera zarząd drogi, a w przypadku jego braku - zarządca drogi (art. 13b ust. 7 ustawy). Organy są właściwe także do pobierania opłaty dodatkowej będącej administracyjną karą pieniężną za nieuiszczenie opłaty za parkowanie (art. 13f ust. 3 ustawy). W 2001 r. Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pn. "Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego". Zakres działania ZDiTM obejmuje organizowanie systemu płatnego parkowania i pobierania opłat z tego tytułu, jednak kompetencja tej jednostki organizacyjnej do pobierania opłat za parkowanie wynika wprost z postanowień art. 13b ust. 7 oraz art. 13f ust. 3 ustawy o drogach publicznych. Przeniesienie kompetencji między organami administracji wymaga podstawy ustawowej. Przyznanie przez Radę Miasta kompetencji do pobierania opłat za parkowanie jednostce organizacyjnej nie będącej zarządem drogi nie znajduje oparcia w obowiązującym prawie, przez co narusza zasadę legalizmu (art. 7 Konstytucji RP). Działanie takie narusza także postanowienia art. 13b ust. 7 i art. 13f ust. 3 ustawy o drogach publicznych. Rzecznik wnosi o stwierdzenie nieważności uchwały w zaskarżonym zakresie.