Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na niektóre postanowienia Załącznika do Uchwały Rady Miasta G. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta G. na lata 2009-2013 z dnia 2011-05-05.

Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W GDAŃSKU ZA POŚREDNICTWEM RADY MIASTA GDAŃSKA
Sygnatura:
RPO/658121/10/IV/510.2 RZ
Data sprawy:
2011-05-05
Rodzaj sprawy:
skarga do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych (WSA)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na niektóre postanowienia Załącznika do Uchwały Rady Miasta G. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta G. na lata 2009-2013.

Zaskarżonym postanowieniom Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca naruszenie art. 7 ust. l ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego i art. 7 Konstytucji RP oraz wnosi o stwierdzenie ich nieważności. W uchwale pominięto czynnik różnicujący stawki czynszu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie praw lokatorów, jakim jest położenie budynku. Istnieje zatem obawa niezasadnego obciążenia lokatorów budynków położonych na obrzeżach miasta, czynszem, którego stawka jest taka sama, jak stawka w lokalach położonych blisko centrum. Zaskarżona uchwała jest niezgodna z wyrażoną w art. 7 Konstytucji RP zasadą legalizmu, w myśl której organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Oznacza to, że każde działanie organu władzy, w tym także rady gminy, musi mieć oparcie w obowiązującym prawie. Kwestionowana uchwała, podjęta na podstawie upoważnienia ustawowego, jest aktem prawnym powszechnie obowiązującym na obszarze gminy. Powinna zatem odpowiadać wymogom, jakie stawiane są przepisom powszechnie obowiązującym i nie może pozostawać w sprzeczności z aktem wyższego rzędu, jakim jest ustawa.

W piśmie procesowym z dnia 14 czerwca 2011 r. Rzecznik Praw Obywatelskich cofa skargę z dnia 5 maja 2011 r. i wnosi o umorzenie postępowania w sprawie, bowiem Rada Miasta G. zmieniła postanowienia zaskarżonej uchwały, wprowadzając jako czynnik obniżający wartość użytkową lokali, oprócz położenia lokalu w budynku, wyposażenia budynku i lokalu w urządzenia techniczne i instalacje oraz ogólny stan techniczny budynku lub lokalu, także położenie budynku.