Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja na rzecz Jacka K. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w O z dnia 2011-06-01.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/666679/11/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2011-06-01
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Kasacja na rzecz Jacka K. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w O.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu wyrokowi rażące i mające istotny wpływ na jego treść naruszenie prawa karnego procesowego, to jest art. 387 § 1 i 3 k.p.k., polegające na uwzględnieniu przez Sąd Rejonowy w O. sprzecznego z wymogami prawa wniosku oskarżonego i wydaniu wyroku zgodnego z tym wnioskiem w zakresie proponowanego obowiązku naprawienia szkody w sytuacji, gdy o roszczeniach wynikających z popełnionych przez skazanego przestępstw prawomocnie orzekły już wcześniej sądy cywilne, w konsekwencji czego doszło do rażącego naruszenia przepisu prawa procesowego - art. 415 § 5 k.p.k. Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o uchylenie zaskarżonego wyroku w części dotyczącej zobowiązania skazanego do naprawienia szkody.

 


Data odpowiedzi:
2011-08-16
Opis odpowiedzi:
Kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 26 lipca 2011 r., sygn. akt II KK 128/11).