Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja na rzecz Marii B. od prawomocnego wyroku nakazowego Sądu Rejonowego w B z dnia 2011-06-06.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/672025/11/II/203.1.16 RZ
Data sprawy:
2011-06-06
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Kasacja na rzecz Marii B. od prawomocnego wyroku nakazowego Sądu Rejonowego w B.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu wyrokowi rażące naruszenie prawa procesowego, mogące mieć istotny wpływ na jego treść, to jest art. 93 § 2 k.p.w., wskutek bezzasadnego uznania, iż okoliczności czynów przypisanych ukaranej i jej wina nie budzą wątpliwości, co w konsekwencji doprowadziło do wydania wyroku nakazowego, podczas gdy w świetle dowodów dołączonych do wniosku o ukaranie, zarówno wina, jak i okoliczności czynów zarzucanych obwinionej budziły poważne wątpliwości, co winno skutkować skierowaniem sprawy do rozpoznania na rozprawie i wyjaśnieniem wszystkich istotnych dla merytorycznego rozstrzygnięcia okoliczności. Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o uchylenie zaskarżonego wyroku Sądu Rejonowego w B. i umorzenie postępowania przeciwko obwinionej - na podstawie art. 5 § 1 pkt 4 k.p.w. w związku z art. 45 § 1 k.w. - z powodu ustania karalności zarzucanych jej wykroczeń.