Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja na rzecz Andrzeja J. od prawomocnego postanowienia Sądu Okręgowego w K., utrzymującego w mocy postanowienie Sądu Rejonowego w T z dnia 2011-06-09.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/654775/10/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2011-06-09
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Kasacja na rzecz Andrzeja J. od prawomocnego postanowienia Sądu Okręgowego w K., utrzymującego w mocy postanowienie Sądu Rejonowego w T.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu wyrokowi rażące i mające istotny wpływ na jego treść naruszenie prawa karnego procesowego, to jest art. 433 § 2 k.p.k. w związku z art. 7 k.p.k. poprzez nienależyte rozpoznanie zażalenia oskarżonego w następstwie dowolnego stwierdzenia, że oskarżony winien był wnosić o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie na piśmie i doręczenie uzasadnienia wyroku niezwłocznie po powzięciu wiadomości o treści tego wyroku, podczas gdy prawidłowa analiza stanu faktycznego sprawy prowadzi do jedynego i logicznego wniosku, że termin ten należy liczyć od momentu powzięcia wiedzy przez oskarżonego o zaniechaniu przez obrońcę złożenia takiego wniosku. Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o uchylenie zaskarżonego postanowienia i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi Okręgowemu w K. w postępowaniu odwoławczym.

 


Data odpowiedzi:
2011-11-08
Opis odpowiedzi:


Kasacja uwzględniona (postanowienie z dnia 8 listopada 2011 r., sygn. akt IV KK 194/11).