Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na pkt 3.4.2. załącznika nr 2 do uchwały Nr XXXII/268/03 Rady Miasta K. w sprawie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych na terenie K. , w części zawierającej zwrot "gdy zameldowanie na pobyt stały ma miejsce poza Miastem K." z dnia 2011-05-31.

Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W KRAKOWIE ZA POŚREDNICTWEM RADY MIASTA KRAKOWA
Sygnatura:
RPO/658408/10/V/1006.6 RZ
Data sprawy:
2011-05-31
Rodzaj sprawy:
skarga do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych (WSA)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na pkt 3.4.2. załącznika nr 2 do uchwały Nr XXXII/268/03 Rady Miasta K. w sprawie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych na terenie K. , w części zawierającej zwrot "gdy zameldowanie na pobyt stały ma miejsce poza Miastem K.".

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca powyższej uchwale w zaskarżonym zakresie rażące naruszenie art. 32 Konstytucji RP i wnosi o stwierdzenie nieważności uchwały w tej części. W powołanej uchwale Rada Miasta K. ustaliła stawki opłat jednorazowych za parkowanie oraz wprowadziła opłaty abonamentowe dla niektórych użytkowników drogi. Uprawnionymi do abonamentu postojowego mieszkańca są wszystkie osoby zameldowane na pobyt stały na terenie strefy płatnego parkowania oraz mieszkańcy strefy zameldowani na jej obszarze na pobyt czasowy, którzy posiadają stały meldunek poza K. Natomiast prawo do wspomnianego abonamentu nie przysługuje osobom, które zameldowały się na pobyt czasowy na terenie strefy i jednocześnie zameldowane są na pobyt stały w K., w lokalu położonym poza strefą. W uzasadnieniu skargi Rzecznik stwierdza, że nieprzyznanie prawa do abonamentu mieszkańca osobom zameldowanym czasowo na terenie strefy płatnego parkowania, które jednocześnie są zameldowane na stałe w K. poza obszarem strefy, wprowadza niczym nieuzasadnione zróżnicowanie uprawnień zmotoryzowanych mieszkańców strefy płatnego parkowania. Stanowi to niezgodną z art. 32 Konstytucji RP dyskryminację mieszkańców strefy płatnego parkowania, których miejscem pobytu stałego jest lokal znajdujący się w granicach administracyjnych K., lecz położony poza obszarem strefy.

 


Data odpowiedzi:
2012-03-27
Opis odpowiedzi:


Postępowanie umorzone (postanowienie z dnia 27 marca 2012 r., sygn.. akt III SA/Kr 757/11). Rada Miasta K. podjęła uchwałę z dnia 6 lipca 2011 r., uchylającą uchwałę, która zawierała zaskarżony przepis.