Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja na rzecz Jarosława D. od prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego w Ł z dnia 2011-06-14.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/669573/11/II/203.1.21 RZ
Data sprawy:
2011-06-14
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Kasacja na rzecz Jarosława D. od prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego w Ł.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca postanowieniu Sądu Rejonowego w Ł. rażące naruszenie prawa procesowego mające istotny wpływ na treść orzeczenia, polegające na zarządzeniu wykonania warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności bez wysłuchania skazanego, który o terminie posiedzenia nie został prawidłowo powiadomiony - co w konsekwencji stanowiło naruszenie jego prawa do obrony.

Zawiadomienie o terminie posiedzenia w przedmiocie zarządzenia wykonania warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności zostało wysłane przez sąd na adres zamieszkania skazanego. Tymczasem skazany, przebywający w zakładzie karnym nie mógł odebrać powyższego zawiadomienia, a o zarządzeniu wykonania kary pozbawienia wolności dowiedział się dopiero z doręczonego do zakładu karnego odpisu postanowienia. Kodeks karny wykonawczy w art. 22 § 1 wprowadził obowiązek każdorazowego zawiadomienia skazanego o terminie i celu posiedzenia. Wprawdzie stawiennictwo skazanego na posiedzenie nie jest obowiązkowe, ale o terminie posiedzenia musi być on zawsze prawidłowo zawiadomiony. Sąd Rejonowy nie posiadał bezspornych informacji na temat pobytu skazanego w zakładzie karnym. Tym niemniej uznać należy, iż wezwanie na termin posiedzenia nie zostało doręczone mu prawidłowo. Sąd z własnej inicjatywy nie poczynił, przed datą orzekania, żadnych ustaleń dotyczących faktycznego miejsca pobytu skazanego. Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o uchylenie zaskarżonego postanowienia i umorzenie postępowania wykonawczego w oparciu o art. 15 § 1 k.k.w., wobec zatarcia skazania.

 


Data odpowiedzi:
2011-11-24
Opis odpowiedzi:


Kasacja uwzględniona (postanowienie z dnia 24 listopada 2011 r., sygn. akt II KK 151/11).