Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja na rzecz Kazimierza C. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w W., utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w W z dnia 2011-06-27.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/662940/10/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2011-06-27
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Kasacja na rzecz Kazimierza C. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w W., utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w W.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca zaskarżonemu wyrokowi rażące i mające istotny wpływ na jego treść naruszenie prawa karnego procesowego, to jest art. 433 § 1 k.p.k. w związku z art. 440 k.p.k., polegające na braku wyjścia poza podniesione w apelacji oskarżonego zarzuty i utrzymaniu w mocy oczywiście niesprawiedliwego orzeczenia, wymierzającego karę 4 miesięcy pozbawienia wolności, podczas gdy w dacie orzekania przez Sąd odwoławczy, występek nie był zagrożony taką karą. Ustawodawca wyeliminował bowiem karę pozbawienia wolności z sankcji karnej za popełniony występek. W tej sytuacji, obowiązkiem Sądu Odwoławczego rozpatrującego apelację oskarżonego było uwzględnienie zmiany stanu prawnego i stosowna ingerencja w treść wyroku Sądu Rejonowego, gdyż zgodnie z art. 4 § 1 k.k. regułą jest stosowanie ustawy obowiązującej w dacie orzekania (dotyczy to orzekania na każdym etapie postępowania). Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o uchylenie zaskarżonego wyroku oraz utrzymanego nim w mocy, w części dotyczącej orzeczenia o karze, wyroku Sądu Rejonowego w W. i przekazanie sprawy w tym zakresie do ponownego rozpoznania Sądowi I instancji.