Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie zabezpieczenia środków finansowych wypłacanych beneficjentom funduszy unijnych w perspektywie finansowej w latach 2007-2013 z dnia 2011-07-03.

Adresat:
MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO
Sygnatura:
RPO/669513/11/V/616.1 RZ
Data sprawy:
2011-07-03
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie zabezpieczenia środków finansowych wypłacanych beneficjentom funduszy unijnych w perspektywie finansowej w latach 2007-2013.

Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwracają się przedsiębiorcy ze skargami dotyczącymi zabezpieczenia środków finansowych wypłacanych beneficjentom funduszy unijnych w perspektywie finansowej w latach 2007-2013. Zgodnie z zasadami udzielania wsparcia finansowego, wypłacane środki zabezpieczane są wekslem in blanco, wystawianym przez beneficjenta. Zabezpieczenie środków finansowych w postaci wskazanego weksla nie jest kwestionowane. Skarżący wskazują jednakże, iż obowiązujący wzór takiego weksla rodzi obawy ponoszenia zbyt dużego ryzyka przez przedsiębiorców. Zaproponowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości wzór weksla in blanco nie zawiera sformułowania, iż remitentem jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Wywołuje to obawy, że gdy weksel znajdzie się w posiadaniu niepowołanych osób, będą mogły one wypełnić go niezgodnie z deklaracją wekslową i dochodzić zaspokojenia swoich roszczeń na drodze sądowej. Nadto deklaracja wekslowa nie jest podpisywana przez PARP. Zdaniem przedsiębiorców brak podpisu remitenta na deklaracji wekslowej, w przypadku sporu sądowego, spowoduje przesunięcie ciężaru dowodu zawarcia umowy określonej treści na dłużnika wekslowego. Natomiast brak na dokumencie daty wystawienia weksla in blanco może wywierać szczególnie niebezpieczne skutki w przypadku przedsiębiorców będących osobami prawnymi. Omyłkowe wpisanie przez PARP późniejszej daty niż data podpisania i wręczenia weksla, może spowodować powstanie osobistej odpowiedzialności osoby, która nie będzie posiadała już umocowania do reprezentowania tej osoby prawnej. Przedsiębiorcy wskazują, że w celu uniknięcia takich wątpliwości data wystawienia weksla in blanco powinna być podawana w momencie jego wręczania. Rzecznik zwraca się o przedstawienie stanowiska w sprawie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: