Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja na rzecz Henryka F. od prawomocnego wyroku Sądu Wojewódzkiego w Z. z 1961 r., utrzymującego w mocy wyrok Sądu Powiatowego w Z. z 1960 r z dnia 2011-07-06.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/587897/08/II/203.1.15 RZ
Data sprawy:
2011-07-06
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Kasacja na rzecz Henryka F. od prawomocnego wyroku Sądu Wojewódzkiego w Z. z 1961 r., utrzymującego w mocy wyrok Sądu Powiatowego w Z. z 1960 r.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu wyrokowi rażące naruszenie prawa materialnego, a mianowicie art. 133 § 1 k.k. z 1932 r. w związku z art. 4 ustawy z dnia 22 maja 1958 r. o zaostrzeniu odpowiedzialności karnej za chuligaństwo, polegające na przypisaniu Henrykowi F. popełnienia zarzucanego mu czynu, pomimo braku w jego działaniu znamion przestępstwa określonego w tych przepisach, co miało istotny wpływ na treść zaskarżonego orzeczenia. W uzasadnieniu kasacji Rzecznik podkreśla, iż zachowanie skazanego nie wyczerpywało znamion przestępstwa z art. 133 § 1 k.k. z 1932 r. w związku z art. 4 ustawy z dnia 22 maja 1958 r., zaś ściganie karne i skazanie Henryka F. miało formę politycznej represji na uczestnikach społecznego sprzeciwu wobec działań ówczesnej władzy. Rzecznik wnosi o uchylenie zaskarżonego wyroku Sądu Wojewódzkiego w Z. oraz utrzymanego nim w mocy wyroku Sądu Powiatowego w Z. i uniewinnienie Henryka F. od popełnienia przypisanego mu czynu.

 


Data odpowiedzi:
2011-11-07
Opis odpowiedzi:

Kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 7 listopada 2011 r., sygn. akt V KK 246/11).