Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja na rzecz Macieja K. od prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego w G. utrzymującego w mocy orzeczenie Sądu Rejonowego w G z dnia 2011-07-08.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/664536/11/II/203.1.16 RZ
Data sprawy:
2011-07-08
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Kasacja na rzecz Macieja K. od prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego w G. utrzymującego w mocy orzeczenie Sądu Rejonowego w G.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu orzeczeniu rażące naruszenie prawa procesowego, to jest art. 14 § 1 pkt 1 k.p.w., poprzez rozpoznanie przez Sąd Rejonowy w G. zażalenia ukaranego na zamykające drogę do wydania wyroku postanowienie tegoż Sądu o odmowie przywrócenia terminu do wniesienia sprzeciwu od wyroku nakazowego w sytuacji, gdy zgodnie z dyspozycją tego przepisu sądem odwoławczym właściwym do rozpoznania tego zażalenia był Sąd Okręgowy w P., co stanowi bezwzględną przyczynę odwoławczą określoną w art. 104 § 1 pkt 3a k.p.w. Rzecznik wnosi o uchylenie zaskarżonego postanowienia Sądu Rejonowego w G. i przekazanie sprawy Sądowi Okręgowemu w P., jako właściwemu, w celu rozpoznania środka odwoławczego.