Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja na rzecz Marcina Z. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w Ś z dnia 2011-07-11.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/673364/11/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2011-07-11
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Kasacja na rzecz Marcina Z. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w Ś.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu wyrokowi rażące naruszenie art. 79 § 1 pkt 1 k.p.k., polegające na zaniechaniu wyznaczenia oskarżonemu obrońcy z urzędu pomimo tego, że w chwili popełnienia czynu karalnego zarzuconego mu w akcie oskarżenia był on nieletni, a więc w sytuacji, kiedy udział obrońcy w postępowaniu karnym był obligatoryjny, co stanowi bezwzględną przyczynę odwoławczą określoną w art. 439 § 1 pkt 10 k.p.k. Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca wyrokowi Sądu Rejonowego w Ś. także rażące naruszenie art. 13 w związku z art. 18 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (w dacie wydania wyroku Dz.U. z 1982 r. Nr 35, poz. 228 z późn. zm.), polegające na wydaniu wyroku skazującego bez zastosowania instytucji nadzwyczajnego złagodzenia kary. Rzecznik wnosi o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy Sądowi Rejonowemu w Ś. do ponownego rozpoznania.