Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja na niekorzyść oskarżonych od prawomocnego postanowienia Sądu Okręgowego w P., utrzymującego w mocy postanowienie Sądu Rejonowego w P. o umorzeniu postępowania z dnia 2011-07-11.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/645771/10/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2011-07-11
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Kasacja na niekorzyść oskarżonych od prawomocnego postanowienia Sądu Okręgowego w P., utrzymującego w mocy postanowienie Sądu Rejonowego w P. o umorzeniu postępowania.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu postanowieniu rażące i mające istotny wpływ na treść orzeczenia naruszenie art. 433 § 1 k.p.k. w związku z art. 440 k.p.k. polegające tym, że Sąd odwoławczy, rozpoznając zażalenie oskarżycielki prywatnej, niezależnie od granic zaskarżenia i podniesionych zarzutów, nie przekroczył z urzędu granic środka odwoławczego i utrzymał w mocy rażąco niesprawiedliwe orzeczenie Sądu pierwszej instancji, które zapadło z rażącym naruszeniem prawa procesowego, a mianowicie art. 17 § 1 pkt 7 k.p.k., poprzez błędne uznanie, że w odniesieniu do oskarżonych zaistniała ujemna przesłanka procesowa w postaci powagi rzeczy prawomocnie osądzonej, podczas gdy uprzednie umorzenie dochodzenia wobec stwierdzenia braku danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia zarzucanego czynu, w sprawie prowadzonej przez Prokuraturę Rejonową w P., w której oskarżonym nie przedstawiono zarzutu jego popełnienia, ani nie przesłuchano ich w charakterze podejrzanych, nie spowodowało takiego stanu. Rzecznik wnosi o uchylenie zaskarżonego postanowienia i utrzymanego nim w mocy postanowienia Sądu Rejonowego w P. i przekazanie sprawy temu Sądowi do rozpoznania.

 


Data odpowiedzi:
2011-11-17
Opis odpowiedzi:

Kasacja uwzględniona (postanowienie z dnia 17 listopada 2011 r., sygn. akt V KK 253/11).