Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja na rzecz Krzysztofa T. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w P., utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w P z dnia 2011-07-08.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/638017/10/II/203.1.16 RZ
Data sprawy:
2011-07-08
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Kasacja na rzecz Krzysztofa T. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w P., utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w P.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu orzeczeniu rażące naruszenie prawa procesowego, to jest art. 5 § 1 pkt 9 k.p.w. w związku z art. 17 § 3 k.p.w. (w brzmieniu obowiązującym w dacie orzekania), w następstwie wyrażenia błędnego poglądu prawnego, że straży miejskiej przysługiwało uprawnienie oskarżyciela publicznego w sprawie o wykroczenie , podczas gdy prawidłowa analiza stanu prawnego, obowiązującego w dacie orzekania, prowadzi do wniosku, że organ ten nie posiadał takiego uprawnienia, co skutkowało utrzymaniem w mocy orzeczenia dotkniętego bezwzględną przesłanką odwoławczą określoną w art. 104 § 1 pkt 7 k.p.w., w postaci braku skargi uprawnionego oskarżyciela. Rzecznik wnosi o uchylenie zaskarżonego wyroku Sądu II instancji oraz utrzymanego nim w mocy orzeczenia Sądu I instancji i umorzenie postępowania w stosunku do Krzysztofa T., z powodu braku skargi uprawnionego oskarżyciela i przedawnienia karalności wykroczenia.