Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja na rzecz Zygmunta S. od prawomocnego wyroku Sądu Wojewódzkiego w W. z dnia 30 kwietnia 1968 r., zmieniającego wyrok Sądu Powiatowego w W. z dnia 9 marca 1968 r z dnia 2011-07-18.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/631109/09/II/203.1.15 RZ
Data sprawy:
2011-07-18
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Kasacja na rzecz Zygmunta S. od prawomocnego wyroku Sądu Wojewódzkiego w W. z dnia 30 kwietnia 1968 r., zmieniającego wyrok Sądu Powiatowego w W. z dnia 9 marca 1968 r.

Zaskarżone niniejszą kasacją orzeczenie zapadło na tle wydarzeń Marca 1968 r. Doszło wówczas do wybuchu fali społecznego protestu przeciwko działaniom władz, które w drodze decyzji administracyjnych wprowadzały ograniczenia podstawowych swobód obywatelskich, w tym przypadku swobody wyrazu przekonań w drodze twórczości artystycznej. Decyzja Głównego Urzędu Cenzury o "zdjęciu z afisza" przedstawienia teatralnego "Dziadów" wyzwoliła wybuch społecznego protestu przeciwko totalitarnym działaniom władz. Protest ten, który swoim zakresem objął głównie tereny warszawskich uczelni i w którym też głównie uczestniczyła młodzież, w pewnym zakresie przeniósł się poza tereny uczelniane na ulice Warszawy. Ówczesna władza natychmiast zaczęła propagandowo przedstawiać te wydarzenia, jako sprowokowane przez elementy chuligańskie zamieszki uliczne i do ich stłumienia użyła znacznych sił Milicji Obywatelskiej oraz tzw. "aktywu robotniczego". W następstwie brutalnej akcji tych sił oraz późniejszych działań doszło do wielu przypadków, w których represje dotykające protestujących przybrały też postać orzeczeń sądowych. Rzecznik wnosi o uchylenie zaskarżonego orzeczenia Sądu Wojewódzkiego w W. oraz zmienionego nim orzeczenia Sądu Powiatowego w W. i uniewinnienie Zygmunta S. od popełnienia przypisanego mu czynu.

 


Data odpowiedzi:
2011-12-08
Opis odpowiedzi:


Kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 8 grudnia 2011 r., sygn. akt II KK 178/11).